Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АСЭ

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АСЭ

АВТОМАТИЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЭКС-ПЕРТИЗЫ, одне з кардинальних на-правлінь удосконалювання судово-експертної практики, що полягає в застосуванні технічних засобів, матема-тических методів і програм діяльності, що звільняють експерта частково або пол-ностью від особистої участі в про-цессах одержання, перетворення, передачі й використання інформації при осу-ществлении експертного дослідження. А. припускає створення автоматизованого робочого місця експерта (АРМ), оснащеного засобами обчислювальної техніки для ав-томатизации процесів пошуку, переробки иотображения інформації, необхідної для виконання експертного завдання. Для рішення складових таке завдання експертних завдань розробляються спеціальні програмні комплекси, реалізовані на ЕОМ. Прикладом може служити «Автоэкс» - програмний комплекс, призначений для рішення завдань автотехнической експертизи, пов'язаних з наездамитранспортных засобів на пішоходи. Необхідною умовою А. є використання різноманітних вычисли-тельных машин, що представляють собою ком-плексы або окремі пристрої, предназ-наченные для автоматизації або механізації процесу збору й обробки інформації й обчислень, виконуваних відповідно до заданого алгоритму. Дані, к-рыми опе-рируют обчислювальні машини, могутбыть безперервними, дискретними й комбини-рованными. Відповідно сучасні обчислювальні машини прийнята подраз-делять на аналогові, цифрові й гібридні. Уведення даних, тобто розміщення даних і про-грам, необхідних для рішення завдання або обробки інформації в пам'яті машини, здійснюється автоматично (з перфострічок, магнитныхлент, дискет) або вручну із клави-атуры. Уведення - вивід інформації відбивається на дисплеї (англ, display - показувати, відтворювати) - пристрої візуального відображення інформації (у вигляді тексту, таб-лицы, креслення й т.п.) на екрані електронно-променевого приладу (телевізійного або осцил-лографического типу). Дисплей дозволяє за допомогою світлового пера або клавіатури для уведення даних вносити необхідні зміни в інформацію, відображувану на екрані, з автоматичною їхньою реєстрацією в пам'яті ЕОМ. Обсяг останньої обчислюється в спеціальних одиницях - байтах (англ, byte), що представляють одиницю кількості инфор-мации (частина машинного слова), що складає з 8 двійкових розрядів (біт) і используе-мую як одне ціле при обробці информа-ции в обчислювальних машинах (1 Б = 8 біт). Літ.: Основи застосування кібернетики в праві-веденні .М.,1977;Основи правової кібернетики.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста