Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА

АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА, вид криміналістичної експертизи, исследова-ние документів (рукописних, машинопис-ных, поліграфічних і ін.) для установле-ния автора тексту.

Об'єктом дослідження при А.е. служить письмова мова, що проявляються в ній язикові навички, к-рые підрозділяються на загальні (лексико-фразеологічні, син-таксические, стилістичні, орфогра-фические, пунктуаційні) і частки (стійкі язикові порушення мови, використання певних язикових засобів та ін.). До приватних ознак языко-вых навичок ставляться особливості орфо-графических навичок - стійке непра-вильное написання слова, стійке порушення певного правила орфо-графии; ознаки пунктуаційних навичок -стійке порушення певного правила пунктуації, своєрідне (або преиму-щественное) використання тих або інших зна-ков препинания, членування тексту на абзаци, розділи; особливості лексико-фразеоло-гических навичок - використання слів у не властиві їм значеннях і зв'язках з ін. словами, використання певних диалек-тизмов, вульгаризмів, жаргонізмів, просто-речия й ін.; особливості синтаксичних навичок - певні порушення норм синтаксису, стійка неправильна по-будова певної пропозиції, пре-имущественное (або своєрідне) исполь-зование певних синтаксичних конструкцій і ін.; особливості стилистиче-ских навичк-стійке порушення опреде-ленных норм лексичної стилістики, сти-листики частин мови й синтаксису, свій^-образні композиції викладу. Крометого, розрізняють загальні й приватні ознаки фор-мально-логическихнавыковписьменнойречи, у т.ч. інтелектуальних навичок сприйняття дійсності, акцентуації, аргумента-ции, оцінки й ін.

А.е. вирішує ідентифікаційні завдання: чи є певна особа автором тексту певного документа, що відповідає фрагмента документа,декількох документів; класифікаційні й діагностичні завдання: чи є мова досліджуваного до-кумента рідним для його автора; носієм ка-кого прислівника (говору) певної мови є автор конкретного документа; який освітній рівень автора документа; чи володіє автор досліджуваного документа навичками наукового (публіцистичного, де-лового) стилю письмової мови; чи складений текст конкретного документа з навмисним перекручуванням письмової мови і ін. Літ.: Бабаева Э.У. Криміналістичне ис-следование анонімних документів з метою

поглинаю), поглинання газів, пар і жид^-костей поверхневим шаром твердого тіла (адсорбенту) илижидкости. Используетсядля забору запахових слідів з місця події; лежить в основі багатьох методів хромато-графии.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста