Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Х

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Х

ХАНАНИН Анатолій Дмитрович (1896-1968), з 1926 - експерт-хімік науково-технічної служби міліції, організатор першої в цій системі судово-хімічної лабораторії; з 1946 керівник відділу НДІ криміналістики Головного керування міліції МВС СРСР. Автор 33 рацио-нализаторских пропозицій по розробці й удосконалюванню дактилоскопічної плівки, клею, пластиліну для кримина-листических цілей, приладу для фотозйомки куль, гільз і дрібних предметів, аналитиче-ских кварцових ламп, термостійких филь-тров і ін.

ХАРАКТЕР (греч. charaktflr - відмітна риса, ознака), сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості людини, що проявляється в його деятельно-сти й спілкуванні, обумовлюючи типові для нього способи поводження. Має важливе зна-чение при вивченні особистості минаючих у справі осіб слідчим, при судебно-пси-хологических і судово-психіатричних експертизах.

ХВАН Василь Андрійович (1911-1979),

кандидат юри-дических наук, доцент, заслу-женный юрист Казахстану. Пе-рвый директор Алма-атинско-го (з 1966 -Казахського) НДІ судових експертиз (1957-1975). Область науч-ных исследо-ваний - преи-мущественное

використання можливостей криминалисти-ки й криміналістичної експертизи в цивільному судочинстві.

Осн. праці: Судова експертиза по гра-жданским справах. - У кн.: Питання судової експертизи. Алма-Ата, 1960; Виробництво експертиз у порядку забезпечення доказа-тельств по ЦПК союзних республік - про-

блемы криміналістики й судової экспер-тизы. Алма-Ата, 1965; Призначення судами експертиз по цивільних справах і подгото-вка матеріалів, що направляють на иссле-дование. - Сб. навчи, праць Казниисэ. Алма-Ата, 1967.

ХІРОМАНТІЯ (від греч. chuir - рука й mantma - гадання), гадання по папиллярным лініях і горбкам долоні, нібито позволяю-щее визначити характер людини й перед^-сказати його долю.

ХИРОСКОПИЧЕСКИЕ КЛАССИФИ-КАЦИИ (від греч. chftir - рука й skopfto -дивлюся), класифікація долонь рук по наявності дельт папиллярного візерунка й тих або інших різновидів візерунків на гипотенар-ном і тенарном ділянках. Див. Папиллярный візерунок.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста