Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Л

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Л

ЛАВРІВ Володимир Петрович (р. 1932), док-тор юридиче-ских наук, про-ф е с с о р , заслужений діяч науки Росії. Область наукових иссле-дований - кри-миналистиче-ская методика. Осн. праці: Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років. М., 1972; Розслідування злочинів по гарячих слідах. М., 1989 (совм. з В.Е. Сидо-ровым); Криміналістика. Т.2. Омськ, 1993 (у соавт.); Криміналістика. Т.2. Волгоград, 1994 (у соавт.); Криміналістика. T.I. M., 1995 (у соавт.), Криміналістика. М., 1998, 1999 (у соавт.).

ЛАЗЕР (абревіатура слів англ, фрази: Light Amplification by Stimulated Emission of Radia-tion - посилення світла в результаті вынуж-денного випромінювання), оптичний квантовий генератор; джерело оптичного когерентно-го випромінювання, що характеризується високою спрямованістю й великою щільністю енергії. Існують газові Л., жидкост-ные й твердотельные. Використаються в судеб-ных експертизах матеріалів і речовин для визначення їх якісного й количест-венного елементного состава (лазерний спек-тральний аналіз).

Літ.: Лазери в криміналістиці й судових експертизах. К., 1986.

ЛАНЦМАН Роман Михайлович (1924-1988), доктор юридичних наук. Область наукових досліджень - кібернетичні методи ис-следования в судовій експертизі.

Осн. праці: Організаційні й теорети-ческие питання графічної експертизи. Л., 1959; Кібернетика й криміналістична експертиза почерку. М., 1968.

ЛАРІН Олександр Михайлович (1924-1999), доктор юридичних наук, співробітник Инсти-тута держави й права РАН. Область науч-

А.М.Ларін

ных досліджень - проблеми криминали-стической тактики й організації расследо-вания.

Осн. праці: Розслідування по кримінальній справі. Планування, організація. М., 1970; Робота слідчого з доказами. М., 1966; Від слідчої версії до істини. М., 1976.

ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ (лат. la-tens, род.п. latentis - схований), у криминоло-гии частина злочинності, до-раю не одержує відбиття в карній статистиці й не ста-новится предметом карного судопроиз-водства. Л.п. пов'язана з відсутністю сооб-щения про здійснення злочину або виявлення його ознак, з тим, що имею-щиеся повідомлення не зареєстровані со-ответствующими органами, ит.буд. Розміри Л.п. визначаються імовірнісним шляхом на осно-ві емпіричних даних.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста