Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква У

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква У

УБИВСТВО, у карному праві противо-правное умышленноелишениежизни людину, найтяжчий злочин проти життя. Навмисне У. ставиться до числа особливо тяжких злочинів. Закон предусматри-вает навмисне У. при обтяжуючих об-стоятельствах і без таких, навмисне У. у стані сильного щиросердечного хвилювання (афекту), при перевищенні необхідної оборони або при перевищенні мер, не-не-обходжених для затримки особи, що совер-шили злочин, дітовбивство (ст. 105 - 108 У ДО РФ). Відповідальність за У. на^-ступає з 14 років. Попередній наслідок по справах про У. виробляється слідчими прокуратури. Розслідування У. представляє звичайно значну складність, що обу-словлено застосуванням злочинцями різних способів здійснення У., изо-щренных мер для маскування й приховання злочину. По способі здійснення У., на основі характеру злочинних дій, їх можна розділити на відкриті, чинені в присутності свідків або ж у їхню відсутність, але з наступною явкою з по-винної, і таємні. Найбільш часті приводи до порушення кримінальних справ про У.: повідомлення про виявлення трупа, що надходять у правоохоронні органи від должност-ных осіб, у т.ч. і медичних установ, куди був доставлений поранений або труп уби-того; громадян, що виявили труп або його частини; заяви свідків - очевидців пре-ступления, потерпілих із числа оставших-ся в живі або них близьких; заяви посадових осіб і громадян про зникнення людей; явка винних з винної; непо-средственное виявлення органами дозна-ния, слідчими або прокурором пер-знаків У.

Рішення питання про порушення уголов-ного справи за ознаками зробленого У. не викликає складності, якщо виявлено труп з явними ознаками насильницької смерті (хоча й у цьому випадку смерть могла наступити від нещасного випадку або в результаті са-моубийства) або його частини. Порушенню же кримінальної справи при зникненні чола-століття повинна передувати ретельна перевірка, у ході до-рій приймаються міри

до виявлення особи. Якщо будуть отримані відомості, що дають підстави думати, що могло бути зроблене У. або інше пре-ступление, збуджується кримінальна справа. У ході розслідування У. повинні бути выясне-ны наступні обставини.

По об'єкті злочину - хто є жертвою У. або проти кого був спрямований злочинний намір; якщо вбито жінку, то чи не перебувала вона в стані беремен-ности; чи не виконував потерпілий при здійсненні його У. службовий або обще-ственный борг; чи наступила смерть, якщо труп потерпілого не виявлений; чи мав місце факт насильницької смерті й що з'явилося її причиною - У., самогубство, нещасний випадок; чи не наступила смерть від природних причин.

По об'єктивній стороні преступле-ния - де було зроблено У. і де були виявлені його сліди, коли воно було зроблено; яким способом і за допомогою яких знарядь або засобів, чи не було воно зроблено з особливою жорстокістю або спосо-бом, небезпечним для життя багатьох людей; який спосіб приховання У.; характер і розмір збитку, заподіяного злочином (за-володіння майном убитого, имуществен-ный шкода, заподіяна родичам, кредиторам, матеріальний збиток у зв'язку з втратою годувальника та ін.).

По суб'єкті злочину - хто зробив У., скільки чоловік брали участь у злочині, хто саме, яка роль кожного з них; чи не робив злочинець раніше навмисного У. (крім У. у стані афекту або необхідної оборони), чи не є він небезпечним або особливо небезпечним рецидивістом.

По суб'єктивній стороні преступле-ния - яка форма провини злочинця ( чизроблено У. із прямим або непрямим наміром), яке зміст наміру; мета й мотив злочину (користь, хуліганські спонукання, намір сховати ін. пре-ступление, напр, зґвалтування, на ґрунті кревної помсти й ін.).

По справах, збудженим у зв'язку з об-наружением трупа або його частин, перво-начальными слідчими діями є огляд місця події й тру-па, призначення судово-медичної експертизи, а за даними огляду можливо й ін. експертиз, допит свідків, що по^-терпів, що остались у живі.

При судово-медичному дослідженні трупа перед експертом ставляться наступні питання: яка причина й час наступле-ния смерті; які з наявних на трупі ушкоджень прижиттєвого, а які по^-смертного походження й ін. Судово-медичному огляду под-вергается оставшийся в живих потерпілий для того, щоб визначити характер і тя-жесть заподіяних ушкоджень, давнина їх і знаряддя, до-рим вони були заподіяні, небезпека ушкоджень для життя і їхнього наслідку.

На всьому протязі началь-ного етапу розслідування зусилля следова-теля й оперативних працівників, що співробітничають із ним, повинні бути спрямовані на встановлення, розшук і затримку пре-ступника. Після його затримки й особистого обшуку треба обшук житла задержанно-го, допит, при необхідності пред'явлення його для впізнання свідкам і залишився в живих потерпілому. Можливо проведе-ние слідчого й судово-медичного оглядів, огляд знарядь пре-ступления й ін. слідчі дії.

Розслідування в справі, збудженому у зв'язку зі зникненням потерпілого, має відомі особливості. Насамперед решает-ся питання, чи дійсно немає в живих людину, передбачуваної вбитим. Тому найважливішого значення набувають оператив-ные шляхи й засоби встановлення факту й причини зникнення особи, местонахожде-ния трупа й осіб, що зробили У. Посылают-ся запити за місцем можливого перебування зниклого, запитуються лікарні, морги, органи міліції сусідніх територій, військкомати, перевіряються ті відділення Ощадбанку, де звичайно зберігав гроші ис-чезнувший.

Відразу ж після подачі заяви про розы-ске допитується заявник з метою з'ясувати, коли й при яких обставинах останній раз бачили зниклого, як був одягнений, які предмети або цінності були при ньому або були взяті їм з будинку, з ін. місць; які в заявника є підстави припускати, що зниклий став жертвою злочину, хто міг бути зацікавлений у його смерті й ін. Проводиться огляд житла, а якщо потрібно, то й робочому місці

зниклого на предмет виявлення сле-дов У. Бажано також знайти сліди паль-цев зниклого, оскільки в ході даль-нейшего розслідування може бути виявлені невпізнаний труп або його частини й ці сліди можуть сприяти ідентифікації особистості зниклого. Можуть бути под-вергнуты обшуку квартири підозрюваних в У. з метою виявлення не тільки слідів злочину, що викривають документів і записів, інших вещественныхдоказательств (у т.ч. знарядь У.), але й трупа або його частин. Виробляється перевірка за обліком неопознан-ных трупів, ретельно з'ясовуються зв'язки зниклого, вивчається особистість подо-зреваемых.

Розслідування вбивств при виявленні непізнаних і розчленованих трупів на-чинается із установлення особистості вбитого, у чому й полягають основні труднощі розслідування таких справ. Особистість що потер-пели може бути встановлена шляхом дактилоскопірування трупа й наступної перевірки за даними криміналістичної реєстрації; оглядом одягу, наявної на трупі, з метою виявлення міток і ін. ознак, що дозволяють установитьличность, предметів, виявлених біля трупа або в його одязі (квитанції, рецепти з позначками аптеки й підписом лікаря, запису адрес і телефонів і ін.); пред'явленням трупа й одягу для впізнання, шляхом перевірки за обліком без звістки зниклих і зіставлення їх прийме із прикметами трупа; експертним шляхом.

Експертні методи встановлення лично-сти невпізнаного трупа або принадлежно-сти кісткових останків: порівняння рент-генограмм кістяка трупа із прижиттєвими рентгенограмами зниклих без звістки; реконструкція особи по черепі з наступним експертним порівнянням ознак рекон-струированного особи з ознаками осіб, що пропали без звістки; зіставлення фо-тографий зниклого з фотознімками головытрупа; застосування методоваппликации, зіставлення особливостей зубів исчез-нувшего, установлених по медичних документах, із зубами обнаруженногоскелста. Крім експертного дослідження, рекон-струированная голова трупа може бути пред'явлена для впізнання особам, що знали зниклого. Хоча не всі автори визнають

доказательственное значення подібного впізнання, його результати можуть бути ис-пользованы слідчим для визначення напрямків наступного розслідування й відігравати ориентирующую роль. Певне значення для встановлення особистості погиб-шего можуть мати дані про місцевості, де виявлений труп, наявні на тілі пер-знаки його професії й ін.

Розслідування У., що супроводжувалися розчленовуванням трупа, багато в чому подібно з розслідуванням У., пов'язаних з виявленням невпізнаних трупів. На початковому етапі зусилля слідчого також спрямовані на встановлення особистості потерпілого, рас-рас-членовані частини трупа к-рого були виявлені. Розчленовування трупа предпри-нимается злочинцями з метою утруднити його впізнання або для полегшення тран-спортировки з місця вбивства, а іноді й для того й для іншого. Насамперед принимают-ся міри до розшуку всіх частин трупа. Потім за допомогою судово-медичної эксперти-зы вирішуються питання: чи належать виявлені частини одному трупу, який спосіб розчленовування й чи володіло особу, що розчленувала труп, навичками в анато-мировании трупів або інших подібних навичок; що можна сказати про особистості загиблі (підлога, вік, анатомічні й інші дефекти й ознаки); через скільки часів після смерті зроблено расчле-нение і яким знаряддям. Вивчається упаковоч-ный матеріал, детально допитуються ли-ца, що виявили частини трупа. При обшуках у підозрюваних варто шукати матеріали, аналогічні впакуванню частин трупа, знаряддя розчленовування й ознаки зробленого розчленовування.

Розслідування У., схованих инсцени-ровками, обумовлено необхідністю виявлення негативних обставин, що дозволяють висунути версію про ин-сценировке самогубство або нещасний випадок. Засобами їхнього виявлення служать огляд місця події й трупа, судово-медичне дослідження трупа. При ин-сценировке самоповішення уважно досліджується положення й характер стран-гуляционной борозни, з'ясовується її прижиттєве або посмертне происхожде-ние, чи відповідає вона матеріалу й положенню петлі, немає чи ознак удав-ления руками, м'яким предметом і т.п., як

співвідноситься з положенням трупа окружаю-щая обстановка, відстань від підлоги до місця кріплення петлі співвідносно з ростом загиблого, наявністю належних підставок, меблів і ін. Допитуються рідні й знако-мые потерпілого, оглядаються його щоденники, листи й т.п. з метою з'ясування, чи були в нього наміри й мотиви до самогубства, вивчаються спосіб життя й життєві плани. При інсценівці нещасного випадку (звичайно наїзд поїзда, автомобіля, падіння з висоти, утоплення) вирішальне значення має встановлення механізму події шляхом огляду місця події й трупа, судебно-медицинско-го дослідження трупа, виробництва трасолого-транспортной і інших експертиз і слідчих експериментів по установле-нию положення потерпілого в момент заподіяння йому смертельного ушкодження. Особливості розслідування дітовбивств. Під дітовбивством розуміється вбивство ма-терью свого немовляти дитини відразу ж або незабаром після пологів. Приводами до порушення справи служать повідомлення й заяви про виявлення трупа породжених-породженої-зеландско-зеландско-породженого, про зникнення у вагітної напоследнем місяці ознак вагітності й відсутності при цьому немовляти, про зникнення в матері, що народила, зеландско-породженої дитини. Невідкладно проводиться огляд трупа й місця його виявлення. Установлюється, чи є виявлений труп трупом новонародженої дитини або плодом, чи є на тілі дитини сліди насильницької смерті й ін. Судебно-ме-дицинская експертиза вирішує: чи був ребе-нок живорожденным або мертвонародженим, доношеним або недонесеним і нежизне-способным; скільки часу після пологів жила дитина; причина й час настання смерті, яка група крові й ін. Мучить-зводить-про^-переводить перевірка за жіночим консульта-циям, родильним будинкам, допитуються свідки. Підозрювана піддається су-дебно-медицинскому огляду для встановлення факту пологів; їхнього часу.

ЗАБІЙНА ДІЯ КУЛІ, у балі-листику здатність кулі, выстреленной з конкретного екземпляра зброї, у т.ч. і саморобного, заподіювати проникаючі ушкодження людині.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста