Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Я

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Я

ЯВКА З ВИННИЙ,добровільний особистий обіг (явка) особи, що совершили злочин, із заявою про нього в органи дізнання, наслідку, прокуратуру, суд з наміром віддати себе в руки правосуддя. ЯГЕМАНН (Jagemann) Людвіг тло (1 SOS-1853), німецький процесуаліст, першим про-анализировавший прийоми розслідування од-нотипных злочинів на матеріалах 344 кримінальних справ.

Осн. праця - двотомне «Посібник із судового розслідування» (Франкфурт, 1838-1841).

ОТРУТА, речовина, до-рої при введенні в організм у невеликих дозах викликає розлад організму (отруєння) або смерть. По про-исхождению Я. - натуральні або синтети-ческие речовини. Див. також Токсикологія.

МОВА КРИМІНАЛІСТИКИ, система загальних і приватних понять криміналістики, що виражають визначеннями й обозначени-ями (знаками, термінами). Я.к. призначений для додання більшої точності й одне-

значности вживаним спеціальним термінам. Самі загальні поняття Я.к. звуться криміналістичних категорій (визначення загальної теорії криминалисти-ки, криміналістичної техніки, крими-налистической тактики, криміналістичної методики, техніко-криміналістичного засобу, криміналістичного прийому й т.п.). Виникнувши на базі природної мови як засобу спілкування між людьми, Я.к. підданий змінам, які зв'язані, наприклад, з розширенням кола упо-требляемых визначень.

Ця тенденція про^-є в збільшенні числа кримина-листических визначень, тобто визначень таких понять, к-рыми оперує тільки криміналістична наука (напр., дактило-скопия, трасологія, негативні обстоя-тельства), а також у збільшенні числа криминалистически інтерпретованих визначень, уживаних у природній або науковій мові (напр., криміналістична інтерпретація визначення сліду, ознаки, тактики, інсценівки, прийому, засобу й ін.). Я.к. змінюється також у зв'язку із заміною одних визначень іншими, уточненням уживаних визначень, всвязи з диффе-ренциацией визначень по ознаці їхньої підпорядкованості.

При цьому виділяється група визначень, що ставляться до криминали-стическим категорій, визначення к-рых виступають родовими стосовно визначень понять, що входять в обсяг цих категорій (напр., категорія «кримина-листический прийом» поєднує поняття й визначення техніко-криміналістичного й тактичного прийомів). На Я.к. впливає уніфікація термінології кри-миналистики. По-перше, скорочується чи-сло термінів, що позначають той самий об'єкт, напр., ознака папиллярного візерунка або ознака почерку, той або інший тактиче-ский прийом, причому це число прагне до одиниці (ідеальний випадок, коли для об-значення об'єкта існує один термін). По-друге, кілька прийнятих термінів заміняється одним новим, к-рый існує не поряд зі старими термінами, а замість них.

Одночасно з уніфікацією происхо-дит відновлення й поповнення кримина-листической термінології за рахунок ис-пользования термінів нових областей наукового знання - теорій інформації й моделювання, математичної й вероят-ностной логіки, теорії керування й т.п. Я.к. змінюється також у зв'язку з розробкою знакових систем криміналістики - спроби створити уніфіковані системи мате-матических і інших символів, що позначають або виражають певні кримина-листические поняття (напр., системи циф-рового позначення ознак папиллярных візерунків, ознак зовнішності, графічних знаків, що позначають об'єкти, що виявляють при огляді,).

Знакові системи крими-налистики - найменш розроблена частина мови науки й у той же час одна з найбільш перспективних його частин, оскільки саме з нею зв'язана можливість використання в криміналістиці нек-рых положень ки-бернетики, математичної логіки, семио-тики й ін. областей, що розвиваються, знання.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста